dettori.info web site || dettori.info guestbook || dettori.info site map || orario main || dettori.info news

Liceo Dettori - a.s. 2007/2008: ORARIO in vigore dal 4 febbraio 2008 (corsi C,F in via Grandi)

corso: | -A- - -B- - -C- - -D- - -E- - -F- - -G- - -H- - -I- - -L- -

1A 2A 3A IVA VA
1 CIANCILLA MEILI EINAUDI PULISCI FANARI
2 CIANCILLA MEILI EINAUDI PULISCI FANARI
LUN 3 EINAUDI CIANCILLA CONGIU FANARI PULISCI
4 CONGIU CIANCILLA MEILI FANARI CASU
5 MEILI EINAUDI MASALA - -
1 ARRU PIREDDA R. CIANCILLA PULISCI FANARI
2 PIREDDA R. ARRU CIANCILLA FANARI PULISCI
MAR 3 CONGIU MUNTONI ARRU PIREDDA R. PULISCI
4 EINAUDI MUNTONI ARRU TALLORU PULISCI
5 EINAUDI ARRU MUNTONI PULISCI FIGUS
6 MUNTONI FIGUS EINAUDI - -
1 MASALA EINAUDI MUNTONI CIANCILLA FANARI
2 MUNTONI EINAUDI MASALA CIANCILLA FANARI
MER 3 ARRU MASALA EINAUDI FANARI CIANCILLA
4 EINAUDI MEILI ARRU FANARI CIANCILLA
5 CIANCILLA MEILI ARRU - -
1 EINAUDI MUNTONI MEILI FANARI PULISCI
2 EINAUDI MUNTONI MEILI FANARI PULISCI
GIO 3 MUNTONI CONGIU EINAUDI PULISCI FANARI
4 CONGIU MEILI MUNTONI FIGUS FANARI
5 CONGIU MEILI FIGUS FANARI PULISCI
1 MUNTONI MEILI EINAUDI PULISCI FANARI
2 MUNTONI MEILI EINAUDI PULISCI FANARI
VEN 3 EINAUDI MUNTONI MEILI FANARI CIANCILLA
4 MEILI CONGIU FIGUS CIANCILLA CASU
5 FIGUS CIANCILLA MUNTONI - -
6 FIGUS - CIANCILLA - -
1 MEILI ARRU MUNTONI PULISCI FIGUS
2 MEILI ARRU MUNTONI FIGUS PULISCI
SAB 3 MUNTONI CONGIU ARRU TALLORU PULISCI
4 ARRU MUNTONI CONGIU PULISCI PIREDDA R.
5 - FIGUS PIREDDA R. - -
  - - - - -

torna all'indice dei corsi

1B 2B 3B IVB VB
1 ORRU' M.R. CONGIU TALLORU NUVOLI CARTA
2 CONGIU TALLORU ORRU' M.R. NUVOLI CARTA
LUN 3 TALLORU NANI PILI P. NUVOLI CARTA
4 NANI PILI P. ORRU' M.R. NUVOLI CARTA
5 PILI P. ORRU' M.R. NANI - -
1 TALLORU CONGIU PILI P. NANI CARTA
2 CONGIU PILI P. TALLORU NANI CARTA
MAR 3 PILI P. TALLORU FIGUS NUVOLI CARTA
4 SANCASSANO ORRU' M.R. CONGIU NUVOLI CARTA
5 CADEDDU ORRU' M.R. SANCASSANO NUVOLI -
6 CADEDDU SANCASSANO ORRU' M.R. - -
1 SANCASSANO NANI ORRU' M.R. TALLORU FIGUS
2 SANCASSANO TALLORU ORRU' M.R. NANI FIGUS
MER 3 ORRU' M.R. FIGUS TALLORU NUVOLI NANI
4 NANI FIGUS SANCASSANO NUVOLI TALLORU
5 NANI SANCASSANO FIGUS NUVOLI -
1 CONGIU ORRU' M.R. SANCASSANO NUVOLI NANI
2 PILI P. ORRU' M.R. SANCASSANO NUVOLI NANI
GIO 3 PILI P. NANI ORRU' M.R. NUVOLI CARTA
4 SANCASSANO PILI P. NANI NUVOLI CARTA
5 SANCASSANO PILI P. NANI - CARTA
1 ORRU' M.R. GIUA PILI P. NUVOLI CARTA
2 PILI P. ORRU' M.R. GIUA NUVOLI CARTA
VEN 3 CONGIU ORRU' M.R. PILI P. NUVOLI TALLORU
4 TALLORU PILI P. ORRU' M.R. NUVOLI CARTA
5 SANCASSANO CONGIU TALLORU - CARTA
6 SANCASSANO TALLORU CONGIU - -
1 FADDA SANCASSANO PILI P. TALLORU CARTA
2 PILI P. SANCASSANO TALLORU FADDA CARTA
SAB 3 GIUA FADDA PILI P. FIGUS CARTA
4 SANCASSANO PILI P. GIUA FIGUS FADDA
5 - - FADDA - -

torna all'indice dei corsi

1C 2C 3C IVC VC
1 CUCCIARI LOI DEL RIO BOY S.. COJANA
2 CUCCIARI DEL RIO LOI BOY S.. COJANA
LUN 3 FADDA DEL RIO TOLA LOI CAPPAI M.
4 DEL RIO TOLA CAPPAI M. COJANA LOI
5 TOLA CAPPAI M. DEL RIO COJANA -
1 SIAS MASCIA DEL RIO MATTEI PIGA
2 SIAS MASCIA DEL RIO MATTEI PIGA
MAR 3 CUCCIARI SOTGIU M. SIAS BOY S.. PIGA
4 SOTGIU M. SIAS CUCCIARI BOY S.. PIGA
5 CAPPAI M. CUCCIARI LOI BOY S.. MELIS
6 - LOI - - MELIS
1 DEL RIO SIAS CUCCIARI BOY S.. LOI
2 CUCCIARI SIAS DEL RIO LOI PIGA
MER 3 SIAS MELIS DEL RIO BOY S.. PIGA
4 CUCCIARI DEL RIO LOI BOY S.. PIGA
5 - CUCCIARI LOI CAPPAI M. PIGA
1 TOLA MASCIA SIAS LOI PIGA
2 SIAS TOLA CUCCIARI LOI PIGA
GIO 3 SIAS CUCCIARI SOTGIU M. BOY S.. LOI
4 CUCCIARI SIAS MELIS BOY S.. PIGA
5 CUCCIARI SOTGIU M. MELIS BOY S.. PIGA
1 FADDA DEL RIO LOI COJANA PIGA
2 FADDA DEL RIO LOI COJANA PIGA
VEN 3 CUCCIARI LOI SOTGIU M. BOY S.. COJANA
4 MELIS LOI CUCCIARI BOY S.. COJANA
5 MELIS CUCCIARI SIAS BOY S.. LOI
6 - MELIS SIAS - -
1 TOLA DEL RIO SIAS BOY S.. PIGA
2 TOLA DEL RIO SIAS BOY S.. PIGA
SAB 3 SIAS TOLA DEL RIO BOY S.. PIGA
4 DEL RIO SIAS TOLA BOY S.. PIGA
5 - SIAS - - -

torna all'indice dei corsi

1D 2D 3D IVD VD
1 FRANCO PUSCEDDU CASU C. CECCIO MARICA
2 CASU C. PUSCEDDU MASCIA D. CECCIO MARICA
3 MASCIA D. MARICA FRANCO CECCIO CASU C.
LUN 4 MARICA FRANCO MASALA CECCIO MASCIA D.
5 FRANCO MASCIA D. MARICA - -
1 TOLA OBINO FRANCO CECCIO SERIO
2 FRANCO TOLA OBINO CECCIO SERIO
3 OBINO FRANCO TOLA CECCIO SERIO
MAR 4 PIREDDA F FRANCO PUSCEDDU CECCIO SERIO
5 PIREDDA F PUSCEDDU CASU C. - SERIO
6 PUSCEDDU CASU C. PIREDDA F - -
1 PUSCEDDU CASU C. PIREDDA F MARICA SERIO
2 PUSCEDDU MARICA PIREDDA F CASU C. SERIO
3 MARICA PUSCEDDU CASU C. OBINO SERIO
MER 4 PIREDDA F CASU C. MARICA OBINO SERIO
5 PIREDDA F PUSCEDDU OBINO - -
1 PIREDDA F OBINO PUSCEDDU CECCIO SERIO
2 PIREDDA F FRANCO PUSCEDDU CECCIO OBINO
3 OBINO PIREDDA F FRANCO CECCIO SERIO
GIO 4 TOLA PUSCEDDU FRANCO OBINO SERIO
5 FRANCO OBINO TOLA MASCIA D. -
1 TOLA MASALA OBINO CECCIO CASU C.
2 CASU C. TOLA MASALA CECCIO SERIO
3 MASALA TOLA PUSCEDDU CASU C. SERIO
VEN 4 PIREDDA F PUSCEDDU TOLA CECCIO SERIO
5 PUSCEDDU FRANCO PIREDDA F MARICA SERIO
6 FRANCO PUSCEDDU PIREDDA F - -
1 CASU C. PIREDDA F FRANCO CECCIO OBINO
2 FRANCO PIREDDA F CASU C. CECCIO OBINO
SAB 3 OBINO CASU C. FRANCO CECCIO SERIO
4 CASU C. FRANCO PIREDDA F CECCIO SERIO
5 - - PIREDDA F - -

torna all'indice dei corsi

1E 2E 3E IVE VE
1 GRANARA MASCIA M. GARAU A. PINNA PISANO S.
2 PINNA GRANARA GARAU A. MASCIA M. PISANO S.
LUN 3 MASALA PINNA GRANARA PISANO S. MASCIA M.
4 GARAU A. GRANARA MASCIA M. PISANO S. PINNA
5 GARAU A. MARRAS PINNA - MASCIA M.
1 GARAU A. RUNCHINA MASALA PISANO S. BOI F.
2 GARAU A. MASALA RUNCHINA BOI F. PISANO S.
MAR 3 MARRAS GRANARA RUNCHINA MASALA PISANO S.
4 VERDURA RUNCHINA GRANARA BOI F. MASALA
5 MARRAS GRANARA GARAU A. VERDURA BOI F.
6 GRANARA VERDURA MARRAS - -
1 GARAU A. ROSSINI RUNCHINA BOI F. MASCIA M.
2 GARAU A. ROSSINI RUNCHINA MASCIA M. BOI F.
MER 3 MASCIA M. RUNCHINA VERDURA PISANO S. BOI F.
4 GRANARA MASCIA M. GARAU A. PISANO S. VERDURA
5 VERDURA MATTEI GRANARA MASCIA M. PISANO S.
1 MATTEI RUNCHINA GRANARA BOI F. CADEDDU
2 VERDURA RUNCHINA MATTEI BOI F. CADEDDU
GIO 3 RUNCHINA MARRAS GRANARA VERDURA BOI F.
4 GRANARA VERDURA MARRAS CADEDDU BOI F.
5 MARRAS GRANARA VERDURA CADEDDU -
1 MARRAS GRANARA VERDURA BOI F. PISANO S.
2 GRANARA MARRAS VERDURA BOI F. PISANO S.
VEN 3 GRANARA VERDURA MATTEI PISANO S. BOI F.
4 GARAU A. MASALA GRANARA BOI F. VERDURA
5 MATTEI ROSSINI RUNCHINA PISANO S. BOI F.
6 GARAU A. ROSSINI RUNCHINA - -
1 RUNCHINA MASCIA M. VERDURA MASALA PISANO S.
2 RUNCHINA VERDURA MASCIA M. PISANO S. MASALA
SAB 3 MASALA RUNCHINA MASCIA M. PISANO S. BOI F.
4 MASCIA M. RUNCHINA MASALA BOI F. PISANO S.
5 MASCIA M. MATTEI RUNCHINA - -

torna all'indice dei corsi

1F 2F 3F IVF VF
1 COCCO CADONI MELIS ORRU' R. ROSSI
2 COCCO CADONI MELIS ORRU' R. ROSSI
LUN 3 CADONI MELIS SOTGIU ORRU' R. ROSSI
4 CADONI MELIS COCCO ORRU' R. SOTGIU M.
5 MELIS COCCO CADONI SOTGIU M. -
1 CADONI SOTGIU MURINO MELIS PILI
2 SOTGIU CADONI MURINO MELIS PILI
MAR 3 PILI MURINO CAPPAI M. USALA ROSSI
4 MELIS CAPPAI M. USALA ORRU' R. ROSSI
5 MURINO USALA COCCO ORRU' R. ROSSI
6 CAPPAI M. USALA COCCO ORRU' R. ROSSI
1 MURINO BISTRUSSO. CADONI OBINO MELIS
2 BISTRUSSO. MURINO CADONI ORRU' R. MELIS
MER 3 BISTRUSSO. CADONI MURINO ORRU' R. USALA
4 CADONI USALA BISTRUSSO. ORRU' R. CAPPAI M.
5 USALA - BISTRUSSO. PINNA -
1 USALA CADONI COCCO ORRU' R. ROSSI
2 CADONI USALA COCCO ORRU' R. ROSSI
GIO 3 CADONI COCCO MURINO ORRU' R. ROSSI
4 MURINO CADONI SOTGIU ORRU' R. ROSSI
5 COCCO MURINO - - -
1 PILI MURINO BISTRUSSO. SOTGIU M. USALA
2 PILI BISTRUSSO. MURINO USALA SOTGIU M.
VEN 3 MURINO BISTRUSSO. USALA OBINO PILI
4 BISTRUSSO. SOTGIU COCCO OBINO ROSSI
5 SOTGIU CADONI COCCO - ROSSI
6 CADONI - - - ROSSI
1 COCCO MURINO USALA ORRU' R. ROSSI
2 MURINO COCCO USALA ORRU' R. ROSSI
SAB 3 USALA COCCO MURINO ORRU' R. ROSSI
4 USALA MURINO COCCO ORRU' R. ROSSI
5 MURINO - - - -

torna all'indice dei corsi

1G 2G 3G IVG VG
1 FADDA PIRAS E. MARRAS DEMURU SIMBULA
2 MARRAS PIRAS E. FADDA DEMURU SIMBULA
3 MARRAS FADDA PIRAS E. DEMURU SIMBULA
LUN 4 PIRAS E. MARRAS ROSSINI DEMURU SIMBULA
5 PIRAS E. - ROSSINI FADDA -
1 LISEI MARRAS PIRAS E. DEMURU SIMBULA
2 MARRAS PIRAS E. LISEI DEMURU SIMBULA
3 CANNAS PIRAS E. CASAROTTO DEMURU SIMBULA
MAR 4 PIRAS E. CABONI CANNAS DEMURU CASAROTTO
5 CABONI CANNAS CASAROTTO DEMURU SIMBULA
6 CASAROTTO - CABONI - -
1 MATTEI MARRAS CANNAS TESTA SIMBULA
2 MARRAS CANNAS MATTEI TESTA SIMBULA
3 TESTA MATTEI MARRAS CASAROTTO SIMBULA
MER 4 TESTA CANNAS CASAROTTO MATTEI SIMBULA
5 CANNAS CASAROTTO - - TESTA
1 CANNAS CABONI PIRAS E. DEMURU SIMBULA
2 CANNAS PIRAS E. CABONI DEMURU SIMBULA
3 CASAROTTO CANNAS CABONI LISEI SIMBULA
GIO 4 CABONI CASAROTTO CANNAS DEMURU LISEI
5 CABONI LISEI CASAROTTO DEMURU -
1 PIRAS E. MATTEI CANNAS DEMURU TESTA
2 PIRAS E. CANNAS MATTEI DEMURU TESTA
3 CANNAS PIRAS E. ROSSINI DEMURU SIMBULA
VEN 4 TESTA CANNAS ROSSINI MATTEI SIMBULA
5 CASAROTTO PIRAS E. CANNAS TESTA SIMBULA
6 MATTEI CASAROTTO - - -
1 PIRAS E. CABONI LISEI DEMURU CASAROTTO
2 PIRAS E. CABONI CASAROTTO DEMURU LISEI
3 CANNAS CASAROTTO CABONI LISEI MATTEI
SAB 4 CABONI LISEI CANNAS CASAROTTO MATTEI
5 LISEI - - - PINNA

torna all'indice dei corsi

IH 2H 3H IVH VH
1 BISTRUSSO SPANU LEPORI PISANO M.L. PIREDDA
2 SPANU BISTRUSSO LEPORI PISANO M.L. SADDI
LUN 3 LEPORI BISTRUSSO PIREDDA R. PISANO M.L. SADDI
4 LEPORI PIREDDA R. COSTANTINO PISANO M.L. SADDI
5 PIREDDA R. LEPORI COSTANTINO - -
1 SPANU GARAU M. BISTRUSSO PISANO M.L. SADDI
2 BISTRUSSO SPANU GARAU M. PISANO M.L. SADDI
MAR 3 DATO SPANU GARAU M. PISANO M.L. SADDI
4 DATO LEPORI CADEDDU PISANO M.L. SADDI
5 MARICA DATO LEPORI PISANO M.L. SADDI
6 MARICA DATO LEPORI - -
1 LEPORI DATO LISEI GARAU M. PILI F.
2 LEPORI LISEI DATO PILI F. GARAU M.
MER 3 LISEI GARAU M. DATO PINNA PILI F.
4 SPANU DATO LEPORI PILI F. LISEI
5 GARAU M. SPANU PILIF. - MARICA
1 DATO LEPORI GARAU M. PISANO M.L. SADDI
2 DATO LEPORI GARAU M. PISANO M.L. SADDI
GIO 3 GARAU M. SPANU PILIF. PISANO M.L. SADDI
4 PILIF. GARAU M. LEPORI MARICA SADDI
5 SPANU - PILIF. - MARICA
1 GARAU M. DATO COSTANTINO MARICA SADDI
2 DATO MARICA COSTANTINO GARAU M. SADDI
VEN 3 SPANU MARICA LEPORI PISANO M.L. LISEI
4 SPANU LISEI LEPORI PISANO M.L. SADDI
5 LISEI SPANU CADEDDU PISANO M.L. PILI F.
6 PILIF. - LISEI - -
1 BISTRUSSO DATO GARAU M. PILI F. SADDI
2 PILIF. DATO BISTRUSSO PISANO M.L. SADDI
3 BISTRUSSO GARAU M. DATO PISANO M.L. SADDI
SAB 4 DATO BISTRUSSO COSTANTINO PISANO M.L. GARAU M.
5 DATO - COSTANTINO - -

torna all'indice dei corsi

3I 4I 5I 4L 5L
1 ROSSINI COIS SOTGIU NARDI DESSI'
2 ROSSINI MULAS COIS NANI DESSI'
LUN 3 SPANU MULAS COIS NARDI DESSI'
4 SPANU MULAS COIS NARDI DESSI'
5 MUCCELLI - - NARDI -
1 ROSSINI MULAS TESTA NARDI DESSI'
2 ROSSINI TESTA MULAS NARDI DESSI'
MAR 3 TESTA MULAS COIS NARDI VERDURA
4 SPANU MULAS COIS GARAU M. CIANCILLA
5 ASUNIS MULAS COIS - -
6 ASUNIS - - - -
1 GIUA CASAROTTO USALA NARDI DESSI'
2 CADEDDU COIS SOTGIU NARDI DESSI'
MER 3 SPANU CADEDDU COIS NARDI DESSI'
4 ROSSINI CADEDDU COIS NARDI DESSI'
5 ROSSINI - COIS - -
1 SPANU MULAS COIS NARDI CIANCILLA
2 SPANU MULAS COIS NARDI CIANCILLA
GIO 3 ROSSINI TESTA CADEDDU NARDI DESSI'
4 ROSSINI COIS TESTA MASCIA DESSI'
5 CISCI - COIS - DESSI'
1 MUCCELLI COIS MULAS NANI DESSI'
2 ASUNIS MULAS COIS NANI DESSI'
VEN 3 ASUNIS MULAS COIS NARDI DESSI'
4 ASUNIS CASAROTTO CADEDDU NARDI DESSI'
5 GIUA MULAS USALA NARDI DESSI'
6 CADEDDU - - - -
1 CISCI MULAS TESTA NARDI CADEDDU
2 CISCI TESTA MULAS GARAU M. CADEDDU
SAB 3 TESTA MASCIA D. MULAS CADEDDU VERDURA
4 TESTA MULAS MASCIA D. CADEDDU PINNA
5 MASCIA D. - - - -

torna all'inizio del documento

dettori.info web site || dettori.info guestbook || dettori.info site map || orario main || dettori.info news